بازدید جناب آقای دکتر دهقانی، معاون پشتیبانی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

بازدید معاون پیشگیری بهزیستی استان آذربایجان شرقی از بنیاد ژنتیک
2022-10-30

بازدید جناب آقای دکتر دهقانی، معاون پشتیبانی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

جناب آقای دکتر دهقانی، معاون پشتیبانی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند از آزمایشگاه بنیاد ژنتیک بازدید نمودند، این بازدید به منظور بررسی ظرفیت ها و توانمندی های آزمایشگاه بنیاد ژنتیک انجام گرفت.