امضاء تفاهم نامه با آموزش و پرورش استثنایی

بازدید معاونت محترم توسعه پیگیری اداره کل بهزیستی استان یزد از بنیاد ژنتیک
2023-01-24

امضاء تفاهم نامه با آموزش و پرورش استثنایی

خدمتی دیگر،

امضای تفاهم نامه آموزشی، فرهنگی توسط بنیاد ژنتیک خراسان رضوی و آموزش و پرورش استثنایی و ارائه خدمات آزمایشگاهی مورد نیاز خانواده بزرگ آموزش و پرورش استثنایی توسط بنیاد ژنتیک خراسان رضوی