بازدید جناب آقای دکتر دهقانی، معاون پشتیبانی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

بازدید معاون پیشگیری بهزیستی استان آذربایجان شرقی از بنیاد ژنتیک
2022-10-30
جلسه با آموزش و پرورش استثنایی
2022-12-25

بازدید جناب آقای دکتر دهقانی، معاون پشتیبانی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

جناب آقای دکتر دهقانی، معاون پشتیبانی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند از آزمایشگاه بنیاد ژنتیک بازدید نمودند، این بازدید به منظور بررسی ظرفیت ها و توانمندی های مجموعه بنیاد ژنتیک خراسان رضوی انجام گرفت.