لیست آزمایشات انجام پذیر در بنیاد ژنتیک خراسان رضوی


لیست آزمایشات

   
تشخیص طبی هورمون­ شناسی ردیف نام آزمایش
1 T3
2 T4
3 T3 up
4 TSH
5 Beta HCG Titer
6 FSH
7 LH
8 Prolactin
9 Inhibin A
10 Free estriol
11 Free BHCG
12 Papp A
13 AFP
ایمنولوژی 14 HBs Ag
15 HCVAb
16 HIV1,2
17 HTLV1,2
18 Toxoplasmosis (IgG-IgM)
19 Rubella (IgG-IgM)
20 Anti phospholipid (IgG-IgM)
21 Anti Cardiolipin (IgG-IgM)
22 Anti TPO
23 ANA
سرولوژی 24 ASO
25 CRP
26 CRP Titer
27 RF
28 Wright
29 Widal
30 2ME
31 Coombs Wright
32 RPR
33 PPD
تشخیص طبی هماتولوژی ردیف نام آزمایش
34 CBC
35 BT
36 CT
37 PT
38 PTT
39 BG & Rh
40 Coombs Direct & Indirect
41 LE Cell
42 Malaria
43 Retic
44 G6PD
45 Hb Electrophoresis
46 Protein Electrophoresis
بیوشیمی 47 FBS
48 BS2hpp
49 GCT
50 GTT
51 Bun
52 Cr
53 Urea
54 Uric Acid
55 HDL
56 LDL
57 CPK
58 Triglyceride
59 Cholestrol
60 SGOT
61 SGPT
62 TIBC
63 Calcium
64 Phosphorous
65 Fe
66 LDH
67 ALP
تشخیص طبی بیوشیمی ادرار ردیف نام آزمایش
68 Urine Volume/24hr
69 Urea 24hr
70 Protein 24hr
71 Ca 24hr
72 Phoaphorous 24hr
73 Uric Acid 24hr
74 Creatinine 24hr
میکروب­ شناسی 75 U/A
76 U/C
77 Stool Culture
78 Throat Culture
79 Ear Culture
80 Sputum Culture
81 Vaginal Culture
82 Urethral Culture
83 Nasal Culture
84 Prostate Culture
85 Leishman
86 Fungi
87 Scabies
88 Erythrasma
89 Demodex
90 Pityrosporum1
تست های غربالگری دوران بارداری 91 Double Marker
92 Triple Marker
93 Quad Marker
ژنتیک پزشکی سیتوژنتیک ردیف نام آزمایش
1 تهیه کاریوتیپ از خون
2 تهیه کاریوتیپ از مایع آمنیوتیک
3 تهیه کاریوتیپ از بافت جنین سقط شده
4 FISH
ژنتیک مولکولی 5 هیدروکسی گلوتاریک اسیدوریا
6 Inclusion Cell (Icell disease)
7 LAFORA
8 PND (تالاسمی آلفا و بتا و هموفیلی و ...)
9 دوشن
10 بيماري­هاي ناشي از تکرارها مثل سندروم X شکننده، هانتينگتون، ديستروفي، /Spinocerebllar Ataxia friedreich ataxia
11 SMA (I, II)
12 سندرم جیتلمن
13 سندرم Rett
14 Milroy disease
15 سندروم TAR
16 تشخیص پیش از تولد دوشن و SMA و X شکننده
17 FMF
18 TAR Syndrome
19 ميکروسفالي
20 GjB2/GJB3/GJB6
21 متیل مالونیک اسیدمیا
22
23 ترومبوفيلي (سقط مکرر) FV/F II/ MTHFR/PAII
24 G6PD
25 سندرم آنجلمن
26 MCAD
27 PKU
28 Batten disease
29 آکوندروپلازی
30 Hereditary Spastic Paraplegia
31 Joubert syndrome
ژنتیک پزشکی ژنتیک مولکولی 32 DMD-MLPA
33 CGH Array
34 آزمایش تشخیص ابوت
35 cystic fibrosis
36 پنل ناشنوايي
37 نقص هاي انعقادي (هموفيلي A و B)
38 QF PCR
39 انواع موکوپلي ساکاريدوز (تيپ II، تيپ III، تيپ IV، تيپ VI و...)
40 آکوندروپلازی
41 Charcot-Marie-Tooth disease
42 Tay-Sachs disease
43 پروپیونیک اسیدوریا
44 لوکوديستروفي متاکروماتيک ( ARSA Deficiency)
45 آتاکسي تلانژیکتازی
46 تالاسمي آلفا و بتا
47 آزمایش تشخیص ابوت