هیئت مدیره بنیاد ژنتیک

هیئت مدیره بنیاد ژنتیک خراسان رضوی

  • مجتبی ناظر مقدم (رئیس هیئت مدیره)

  • سیدعلی تقویان (عضو هیئت مدیره و مدیرعامل)

  • مهدی ستاری (عضو هیئت مدیره)

  • محسن محدث (عضو هیئت مدیره)

  • محمد نظرزاده حسن آبادی(عضو هیئت مدیره)