0
0

فردی به خواستگاری من آمده است که دست چپش چهار انگشت دارد.
همچنین برادر ایشان بدلیل واکسن ناسالم در سال 60 مشکل حرکتی دارد، که یکی از پاهایش کوتاهتر است.

به گفته خانواده خواستگار من ایشان بدلیل ترس مادر در ایام بارداری در زمان بمباران شهر قم سال 67 دچار این نقص شده است.

برای اینکه مطمئن شویم این نقص بهمین دلیل بوده و در فرزندان آینده تاثیری ندارد چه آزمایشی باید بدهند؟

  • سحر asked 5 سال ago
  • آخرین ویرایش 5 سال ago
  • You must to post comments
0
0

مورد خواستگار شما نگران کننده نیست ولی در مورد بیماری برادرشان نیاز به آزمایش و مشاوره ژنتیک می باشد.

  • You must to post comments
Showing 1 result
Your Answer

Please first to submit.