بیمه های طرف قرارداد


فهرست شرکت های بیمه تکمیلی و سازمان های طرف قرارداد با بنیاد ژنتیک:

1- خدمات درمانی (کارمندی - خویش فرما - روستایی - بیمه سلامت - سایر اقشار)

2- تأمين اجتماعي

3- نيروهاي مسلح

4-نيروهاي مسلح جانباز