اهداء لوح تقدیر توسط رئیس مرکز علمی کاربردی بهزیستی خراسان رضوی

بازدید جناب آقای دکتر ایازی از بنیاد ژنتیک خراسان رضوی
بازدید جناب آقای دکتر سید محمدهادی ایازی، معاون اجتماعی وزارت بهداشت
2016-08-28
بازدید معاون وزیر و ریاست محترم بهزیستی کشور از بنیاد ژنتیک
2017-06-13

اهداء لوح تقدیر توسط رئیس مرکز علمی کاربردی بهزیستی خراسان رضوی

بازديد رئيس دانشگاه علمي کاربردي بهزيستي

اهداه لوح تقدیر توسط دکتر عباس محدث، رئیس مرکز علمی کاربردی بهزیستی خراسان رضوی، به کارکنان و اساتید بنیاد ژنتیک خراسان رضوی.

بازدید رئیس دانشگاه علمی کاربردی بهزیستیبازدید رئیس دانشگاه علمی کاربردی بهزیستی بازدید رئیس دانشگاه علمی کاربردی بهزیستی بازدید رئیس دانشگاه علمی کاربردی بهزیستیبازدید رئیس دانشگاه علمی کاربردی بهزیستی بازدید رئیس دانشگاه علمی کاربردی بهزیستیبازدید رئیس دانشگاه علمی کاربردی بهزیستی بازدید رئیس دانشگاه علمی کاربردی بهزیستی بازدید رئیس دانشگاه علمی کاربردی بهزیستی