بازدید معاونت محترم توسعه پیگیری اداره کل بهزیستی استان یزد از بنیاد ژنتیک

جلسه با آموزش و پرورش استثنایی
2022-12-25
امضاء تفاهم نامه با آموزش و پرورش استثنایی
2023-03-19

بازدید معاونت محترم توسعه پیگیری اداره کل بهزیستی استان یزد از بنیاد ژنتیک

بازدید معاونت محترم توسعه پیشگیری اداره کل بهزیستی استان یزد به همراه اعضای هیئت مدیره مرکز ژنتیک میبد یزد و با همراهی ریاست محترم بهزیستی شهرستان میبد از بنیاد به منظور مشورت و تبادل نظر در جهت بالا بردن ظرفیت های کمی و کیفی طرفین.