بازدید معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی تبریز از بنیاد ژنتیک

حضور بنیاد در مهرانه “اولین نمایشگاه تخصصی خانواده”
2022-07-13
بازدید معاون پیشگیری بهزیستی
بازدید معاون پیشگیری از معلولیت های مرکز توسعه پیشگیری بهزیستی از بنیاد
2022-10-20

بازدید معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی تبریز از بنیاد ژنتیک

امروز پنج شنبه، مورخ ۰۶/۰۵/۱۴۰۱،

بازید آقای دکتر احمدیان معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی تبریز به منظور بررسی عملکرد کمی و کیفی مجموعه تخصصی بنیاد ژنتیک و اجرا الگو کارایی بنیاد ژنتیک در شهر تبریز
پنج شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۰۶.