بازدید معاون پیشگیری بهزیستی استان آذربایجان شرقی از بنیاد ژنتیک

همایش ژنتیک و بیماری های مادرزادی
2022-10-27
بازدید جناب آقای دکتر دهقانی، معاون پشتیبانی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
2022-11-08

بازدید معاون پیشگیری بهزیستی استان آذربایجان شرقی از بنیاد ژنتیک

خانم دکتر محسنی، معاون پیشگیری بهزیستی استان ذربایجان شرقی به همراه خانم رضاییان از بنیاد ژنتیک خراسان رضوی بازدید کرند؛ این بازدید به منظور ارتقاء سطح کیفی و کمی خدمات آزمایشات ژنتیک انجام شد.