حضور بنیاد در مهرانه “اولین نمایشگاه تخصصی خانواده”

بازدید جناب آقای ابوالحسنی، رئیس دیوان محاسبات بهزیستی کشور از بنیاد ژنتیک
2021-09-18
بازدید معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی تبریز از بنیاد ژنتیک
2022-07-28

حضور بنیاد در مهرانه “اولین نمایشگاه تخصصی خانواده”

اولین نمایشگاه تخصصی با محوریت خانواده(نمایشگاه ملی مهرانه)
۲۱ الی ۲۴ تیرماه
محل دائمی نمایشگاه های بین المللی
سالن فردوسی غرفه ۳۰۱
ساعات بازدید ۱۷ الی ۲۳
جهت بازدید از شما عزیزان دعوت به عمل می آید.