کارگاه تخصصی ژنتیک و بیماری های مادرزادی

بازدید معاون پیشگیری بهزیستی
بازدید معاون پیشگیری از معلولیت های مرکز توسعه پیشگیری بهزیستی از بنیاد
2022-10-20
همایش ژنتیک و بیماری های مادرزادی
2022-10-27

کارگاه تخصصی ژنتیک و بیماری های مادرزادی

کارگاه تخصصی ژنتیک و بیماری های مادرزادی در تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۲۵ در چابهار برگزار شد. این کارگاه به با پشتیبانی بنیاد ژنتیک و همکاری موسسه آمای روشنایی برگزار گردید.