0
0

آزمایش ژنتیک قبل از ازدواج شامل چه آزمایشاتی است؟ فقط ادرار و خون کفایت میکنه یا نه؟

اگه نه چه آزمایشاتی لطفا عامیانه راهنمایی کنید بفهمم چون تحصیلاتم پزشکی نیست

هم در فامیل دختر هم در خانواده پسر معلول ذهنی و حرکتی وجود داشته باشه

  • شکوفه asked 6 سال ago
  • آخرین ویرایش 6 سال ago
  • You must to post comments
0
0

آزمایشات ژنتیک کلی نیست، و بر حسب مورد بیماری درخواست می شود. 

نیاز به تشخیص دقیق بیماری افراد در فامیل است.

  • You must to post comments
Showing 1 result
Your Answer

Please first to submit.