سندرم داون (Down syndrome)
2010-06-19

مشاوره ژنتیک برای چه کسانی ضروری است؟

شایع ترین مواردی که مشاوره ژنتیک  ضروری است:

۱-ازدواج خویشاوندی

۲-سن بارداری بالاتر از ۳۵سال

۳-وجودسابقه عقب ماندگی ذهنی در خانواده 

۴-وجود بیماریهای ژنتیکی و ارثی درخـانـواده مثـل تـالـاسمـی، هموفیلی، دوشن و …

۵-وجود سابقه سرطان در خانواده بخصوص خویشاوندان نزدیک

۶-نـاهنجـاری هـای شکلـی در فرزندان 

۷-وجود سابقه ابهام جنسی در خانواده 

۸-سابقـه بـروزسقـط درخـانـواده مخصوصـا مـواردسقـط مکـرر

۹-سابقـه بـرخـورد بـا تـراتـوژنهـا ، مـواد شیمیـایی ، داروهـای پـر خطر و الکل در دوران بارداری